Aalener Sportallianz>Sport­an­ge­bo­te>Sport­ar­ten>Aik­ido>Aik­ido-Aktu­ell 4/2021 – Heft-Nr. 184

Aik­ido-Aktu­ell 4/2021 – Heft-Nr. 184

Aalener Sportallianz>Sport­an­ge­bo­te>Sport­ar­ten>Aik­ido>Aik­ido-Aktu­ell 4/2021 – Heft-Nr. 184

Die neue Ver­bands­zeit­schrift unse­res Fach­ver­ban­des Deut­scher Aik­ido-Bund e.v. ist mit aktua­li­sier­tem Lehr­gangs­plan online.
Anbei der Link zum aktu­el­len Heft Nr. 184 unse­rer Ver­bands­zeit­schrift Aik­ido-Aktu­ell 4/2021.
Viel Spaß beim Lesen